Autor: Kacper

Regulamin konkursu na filmik promujący 

hasło Jerycha Młodych 2023

 

 

 

 


Organizator konkursu

Fundacja „Nieprzeciętni”

Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Siedleckiej

 


Cele konkursu

  • inspiracja do działań artystycznych szerokiej grupy osób związanych z ideą Jerycha Młodych;
  • uzyskanie najlepszej propozycji filmiku promującego hasło Jerycha Młodych 2023;
  • promocja i wsparcie utalentowanych artystycznie osób.

 

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych, bez ograniczeń wiekowych. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami autorskimi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

2. Konkurs organizowany jest w dniach 14.05–4.06.2023 roku. 


3.  Konkurs przewiduje wyłonienie jednego zwycięzcy.


4. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w postaci bonu o wartości 500 zł do wykorzystania w sklepie Media Markt.


5. Oceny prac dokona Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu. Weźmie ona pod uwagę popularność filmiku, czyli ilość reakcji pod postem ze zgłoszeniem konkursowym, zamieszczonym na profilu FB Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Siedleckiej.

6.Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne.

7.Warunki formalne projektu. 
Filmik: 

  • może trwać maksymalnie 2 min.;
  • musi zawierać hasło tegorocznego Jerycha Młodych: Get Up and Go.


8. Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie jeden filmik.


9. Prace konkursowe należy oznaczyć metryczką zawierającą: 

  • imię i nazwisko Autora; 
  • dokładny adres zamieszkania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy i nazwę miejscowości); 
  • numer telefonu; 
  • adres e-mail do korespondencji
  • parafię.


10. Prace konkursowe wraz z metryczkami należy przesyłać do 4.06.2023 r. na adres e-mail: duszpasterstwo.siedlce@gmail.com. W tytule wiadomości prosimy wpisać: Konkurs na filmik.


11.Nadesłane prace spełniające warunki formalne, będą sukcesywnie publikowane na fanpage’u CDM.


12. Zgłoszenia, które nie będą spełniały wymagań Regulaminu, nie będą poddawane ocenie.


13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Jerychu Młodych, dnia 10.06.2023 roku. 


14. Udział w konkursie na filmik promujący hasło Jerycha Młodych 2023 jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania materiału w działaniach promujących Jerycho Młodych.


15. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).


16. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

 

 

Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Nieprzeciętni”, Siedlce, ul. Piłsudskiego 62, reprezentowana przez jej Prezesa ks. Radosława Piotrowskiego;

2.  Inspektorem ochrony danych osobowych w Diecezji Siedleckiej jest ks. Andrzej Karwowski, iod.siedlce@gmail.com;

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: organizacji konkursu na filmik promujący hasło Jerycha Młodych 2023.

4.  Podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda;

5.  Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom państwowym takim jak Główny Inspektor Sanitarny i służby porządkowe w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa;

6.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, nie dłuższy jednak niż 1 rok;

8.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;

9.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl), jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Dekretu.

 Zdjęcia pochodzą z serwisu www.freepik.com